Có 1 kết quả:

cứu hoả dương phí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đã nói đã không chữa chạy được, lại còn làm cho tình trạng nguy ngập thêm.