Có 1 kết quả:

cứu bần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ người nghèo khổ.