Có 1 kết quả:

sắc lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấy ghi điều vua sai làm. Văn kiện của tổng thống trong chế độ cộng hoà, ấn định về việc gì.