Có 1 kết quả:

sắc lặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá bùa, có ghi chữ nghĩa và vẽ dấu hiệu đuổi tà ma — Tên một giống dân thiểu số Trung Hoa, dòng dõi Hung Nô thời cổ.

Một số bài thơ có sử dụng