Có 1 kết quả:

sắc mệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy ghi lệnh ban thưởng của vua cho bề tôi.