Có 1 kết quả:

sắc phong

1/1

sắc phong

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sắc phong, phong cho, cấp cho, ban cho

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lệnh vua ban thưởng chức tước cho người nào. Nguyễn Khuyến có câu đối: » Bốn phẩm sắc phong hàm cụ lớn, nghìn năm danh giá của bà to «.

Một số bài thơ có sử dụng