Có 1 kết quả:

sắc luật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Văn kiện của tổng thống trong chế độ cộng hoà, ấn định về việc gì, văn kiện này có giá trị như một đạo luật do quốc hội biểu quyết.