Có 1 kết quả:

sắc thụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lệnh vua trao tước hiệu chức vị cho người nào.