Có 1 kết quả:

sắc chiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như sắc chỉ 敕旨.