Có 1 kết quả:

sắc tứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sắc phong 敕封, Sắc tặng 敕贈.

Một số bài thơ có sử dụng