Có 1 kết quả:

sắc tặng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sắc phong 敕封.