Có 1 kết quả:

ngao du

1/1

ngao du

phồn thể

Từ điển phổ thông

ngao du, rong chơi

Một số bài thơ có sử dụng