Có 1 kết quả:

bại tục đồi phong

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm cho phong tục bại hoại suy đồi.