Có 1 kết quả:

bại bích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tường hư đổ. ◎Như: “đồi viên bại bích” 頹垣敗壁.

Một số bài thơ có sử dụng