Có 1 kết quả:

bại tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tướng thua trận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông tướng thua trận.

Một số bài thơ có sử dụng