Có 1 kết quả:

bại vị

1/1

bại vị

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm mất ngon, làm cho ăn không ngon miệng