Có 1 kết quả:

tự thuật

1/1

tự thuật

phồn thể

Từ điển phổ thông

thuật lại, kể lại