Có 1 kết quả:

giáo lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mệnh lệnh của triều đình. Mệnh lệnh của tôn giáo.