Có 1 kết quả:

giáo nghi

1/1

giáo nghi

giản thể

Từ điển phổ thông

lễ nghi, nghi lễ