Có 1 kết quả:

giáo viên

1/1

giáo viên

giản thể

Từ điển phổ thông

giáo viên, thầy giáo, cô giáo, giảng viên