Có 1 kết quả:

giáo viên

1/1

giáo viên

phồn thể

Từ điển phổ thông

giáo viên, thầy giáo, cô giáo, giảng viên

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người dạy học ở bậc Tiểu học.