Có 1 kết quả:

giáo đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những người theo một tôn giáo nào.