Có 1 kết quả:

tệ y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo cũ rách, xấu xí.

Một số bài thơ có sử dụng