Có 1 kết quả:

tán bố

1/1

tán bố

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

reo rắc, phổ biến

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phân ra nhiều nơi.