Có 1 kết quả:

tản liêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông quan rảnh việc, chỉ ông quan có hàm mà không có chức, tức không phải thật sự làm quan.