Có 1 kết quả:

tản địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất yên ổn, không quan trọng.

Một số bài thơ có sử dụng