Có 1 kết quả:

tán học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hết buổi học, học trò tan ra mà về nhà.