Có 1 kết quả:

tản khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thong thả nhàn hạn như người khách tới nhà, nói về người làm công ít việc, hoặc lười biếng.