Có 1 kết quả:

tán xạ

1/1

tán xạ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tán xạ, bắn ra tung toé

Một số bài thơ có sử dụng