Có 1 kết quả:

tản cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở rải rác ra nhiều nơi, không gom lại.

Một số bài thơ có sử dụng