Có 1 kết quả:

tản bá

1/1

tản bá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

truyền bá rộng rãi