Có 1 kết quả:

tán sa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cát rời. Chỉ sự tan rã, không đoàn kết.