Có 1 kết quả:

tán hoán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tan vỡ — Bàng hoàng sợ hãi. Đoạn trường tân thanh có câu: » Nàng đã tán hoán tê mê, vâng lời ra trước bình the vặn đàn «.