Có 1 kết quả:

tán nhiệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi nóng ta ra. Làm tan hơi nóng.