Có 1 kết quả:

tán trí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Để rải rác, không gom lại một chỗ.