Có 1 kết quả:

tán canh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cày cấy rải rác, không tụ lại một vùng.