Có 1 kết quả:

tán tụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tan ra và họp lại. Chỉ sự xum vầy và chia li ở đời.

Một số bài thơ có sử dụng