Có 1 kết quả:

tán đảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỡ mật, ý nói sợ hãi lắm.