Có 1 kết quả:

tán phi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bầy chim tan tác, mỗi con bay một nơi — Chỉ cảnh loạn li, mỗi người một ngã.

Một số bài thơ có sử dụng