Có 1 kết quả:

tản mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ngựa nuôi mà không dùng tới.

Một số bài thơ có sử dụng