Có 1 kết quả:

kính phục

1/1

kính phục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kính phục, khâm phục

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho là giỏi và coi trọng.