Có 1 kết quả:

kính lễ

1/1

kính lễ

phồn thể

Từ điển phổ thông

kính lễ, chào hỏi lễ phép