Có 1 kết quả:

số vị

1/1

số vị

giản thể

Từ điển phổ thông

số, bằng số (digital)