Có 1 kết quả:

số lượng

1/1

số lượng

giản thể

Từ điển phổ thông

số lượng, lượng