Có 1 kết quả:

xao kích

1/1

xao kích

giản thể

Từ điển phổ thông

nện, gõ, đập