Có 1 kết quả:

xao đả

1/1

xao đả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đập, gõ