Có 1 kết quả:

xao trá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng lời lẽ dối trá mượn cớ để hỏi vay tiền bạc của người khác.