Có 1 kết quả:

chỉnh cá

1/1

chỉnh cá

giản thể

Từ điển phổ thông

toàn thể, toàn bộ, tất cả