Có 1 kết quả:

chỉnh hợp

1/1

chỉnh hợp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

làm cho phù hợp