Có 1 kết quả:

chỉnh nhật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trọn ngày, suốt ngày. § Cũng gọi là “chỉnh thiên” 整天.